EUSKAL ADITZ LAGUNTZAILEA PDF

Euskal aditza. Search this site Estekak: (euskal aditza jokatzeko tresna); Aditza (Euskaltzaindia) · Euskal aditz laguntzailea [pdf] (Ikasbil). Aditz taulak. Alain Kapanaga · Agintera euskal aditz laguntzailea. M M · Pdf 2 aditz_sintagma. M M · Ivapen estilo liburua (3). E-idazkaritza. Aditz-sistemak. Los Cuatro Sistemas Verbales. Las formas verbales en euskera pueden constar de una sola palabra o de varias. 1. Verbos perifrásticos: el.

Author: Mikahn Kazitaur
Country: Mauritania
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 25 April 2004
Pages: 446
PDF File Size: 14.86 Mb
ePub File Size: 16.67 Mb
ISBN: 451-5-16538-956-6
Downloads: 70504
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nilar

Hala ere, itxuraz behintzat, adizkiaren hasieran, D- Z- eta L- markak agertzen dira, eta, adizkiaren barnean —datiboari dagokionean— -O- eta -E- ere agertuko dira.

Hori argi ikusten da dator eta etortzen da adizkiak konparatuz gero. Hiru aditzek eskatzen dituzte gutxienez bi argumentu: Berez aditz direnekin ere gerta daiteke interpretazio bera. Euskaraz dakienak badaki paguntzailea aditzoin desberdinak direla.

Euskal aditz

Ea hiztuna hitz egiten ari den unean edo gogoan duen beste une batean ekintza hori amaitutzat ematen den ala ez. Horregatik dira txarrak honako hauek:. Aditz baten esanahia ulertuko bada, aditz horrek adierazten duen ekintza edo prozesua zein den ere ulertu behar da, eta, hori ulertzeko, prozesu edo ekintza horretan parte hartzen dutenak zein diren ere jakin beharra dago.

Putzua bete da esatean, ez da esaten, nahitaez, norbaitek bete duela, bere kasa bete dela baizik. Perpausean gertaera laguntzaila, ekintza bat, egoera bat… adierazten da. Adizki nagusiak honako forma hauetako bat hartu behar du, aspektuaz hiztunak egiten duen aukeraren arabera. Nahiz eta beste zenbaitetan hori ezina den. Adizki guztiek ez dituzte forma alokutiboak. Baina inpertsonal balioaz aparte, batez ere NOR sintagma horren erreferentea pertsonazkoa denean, 1.

  HARIVANSH PURAN PDF

Adizkiak dituen inflexio-marka guztiak hitz bakarrean biltzen badira, adizki trinkoa dela esaten da. Holako adizkiak, normalean, ez dira perpaus lokabeetan agertzen.

Arau nagusi gisa, honako hau emango dugu:. Aspektuari dagokionez, ez daramate laguntzailwa berezirik. Horren arabera, aditzok, jokatzen direnean, laguntzaile egokia eskatuko dute: Hori da, hain zuzen, aditzaren ezaugarri nagusia: Adizki laguntzaileak, berriz, aditz laguntzaileen forma trinkoak besterik ez dira. Bestalde, pluralaren eta lagujtzailea arteko bereizketak ere izan ohi du bere isla adizkian. Baina ni etorri naun forma alokutiboa da, adizkiak, nor sintagmari dagokion markaz gainera —hasierako N—az gainera, alegia- solaskideari dagokiona ere bai baitu: Horrela, hi etorri haiz ez da forma alokutiboa, hi absolutiboak bere komunztadura marka jadanik ezarria baitio adizkiari.

Adizkiak aldiaren arabera ere aldatzen dira. Beraz, sintagma horien kasua, pertsona eta numeroa nolakoa den, halakoa izango da adizkiak erakutsiko duen marka ere. Oro har, -K edo -A- izango da gizonezkoarekin ari dela aditzera ematekoa eta -N edo -NA- emakumezkoarekin ari denean.

Taulak – Euskal aditza

Nori sintagmaren agerpena, normalean, aukerakoa da. Haien ondoan, badira beste batzuk laguntzailea eskatu arren nor sintagmarik inoiz izaten ez dutenak perpausean:. Jakina, kasu horretan aditza ez da formaz aldatzen: Adizki jokatu gabeek duten forma adizki perifrastikoetako adizki nagusiak duena bera izan ohi da.

Eta adierazten den horren muina aditzak dakar. Hain zuzen, eskakizun horien arabera sailkatu daitezke aditzak. Horrek esan nahi du aditzaren ekintza edo gertaera unejakin batean gertatzen lagjntzailea dela.

Beste azken ohar bat: Komunztadura hori sintagma horiek zein kasutan dauden kontuan hartuz egiten da, baina baita zein pertsonatakoa den eta singularra ala plurala den. Tresnak Honanzko lotura duten orriak Lotutako orrietako aldaketak Fitxategia igo Orri bereziak Lotura iraunkorra Orri honen datuak Wikidata itema Artikulu hau aipatu.

  EURORACK MX802A PDF

Hortaz, gauza bat da teorian laukiak eskaintzen duena eta beste bat egiazki euskaldunok ahoz eta idatziz erabiltzen dituzten adizkiak. Nolanahi ere, oraingoan, esan daiteke gorago aipatutako fenomenoaren alderantzizkoa gertatzen dela: Etorri da esanez gero, etortze hori jadanik amaitua da.

Dena den, kontuan izan behar da badirela perpaus batzuk itxuraz aditz jokatu gabea dutenak, baina egiazki hala ez direnak:. Hezkuntza Programako artikuluak Lur entziklopedietatik osatu diren artikuluak.

Hau da, funtsean, adizki horien osagaiek duten segida:. Euskal aditza euskararen aditza da.

Perpaus horiek, zuzen emanda, honela geldituko lirateke:. Adibidez, egia da eta egia dateke bi gauza desberdin dira, laguntzaillea bigarrena, nolabait parafraseatu beharko balitz, honela egingo litzateke: Dator eta datorke -ren arteko oposizioa ziurra den gertaera baten norbait dator eta agian gertatuko den edo gertatzea balitekeen gertaera baten norbait datorke artekoa izango litzateke.

Bi forma horiek, hain zuzen, denboraren arabera bereizten dira. Beraz, eta nolabait laburbilduz, honela bil litezke adizkiak aspektuaren arabera:. Aditzondo bakoitzak bere eskakizunak ezartzen dizkio adizkiari. Parentesi artean ezarri dira oso erabilera mugatua duten edo batere erabiltzen ez diren adizkiak. Azken perpausa ez da zuzena, bidaiatu aditzak — aaditz aditzak ez bezala— ez baitu objekturik nor sintagmarik, alegia onartzen. Aditzak, semantikaren ikuspegitik, ekintza, egoera edo gertaera bat adierazten du; sintaxiaren ikuspegitik, perpauseko eusskal eta pertsona edo pertsonak adierazten ditu.