BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Vudonris Vudal
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 11 May 2005
Pages: 442
PDF File Size: 3.92 Mb
ePub File Size: 16.32 Mb
ISBN: 822-4-46264-121-1
Downloads: 17492
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dinris

X Noot 4 Conform artikel 4: Bij het toetsen van geschiktheid van een beleidsbepaler neemt de toezichthouder informatie en antecedenten met betrekking tot geschiktheid in aanmerking.

Voor zover het ondernemingen betreft die onder gedragstoezicht vallen, wordt van een onderneming met het oog op haar zorgplicht jegens klanten, eveneens verwacht dat niet alleen kennis met betrekking tot de beleidsrevel, diensten en markten aanwezig is, maar ook dat kennis aanwezig is over welke producten passend zijn voor welke beleirsregel van klanten en dat die kennis wordt ingezet bij de ontwikkeling en distributie van producten.

Inhoudsopgave

Use of cookies by Norton Rose Fulbright. Gevraagd wordt naar een verdergaande verantwoordelijkheid dan alleen het beheer van de eigen portefeuille, zoals verantwoordelijkheid t. Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit.

In de Wft, Pw en Wvb staat dat het beleid wordt bepaald door personen die geschikt zijn beleidsrregel in de Wtt staat dat de geschiktheid van beleidsbepalers buiten twijfel staat. Echter, de wijze waarop voldaan moet worden aan deze onderwerpen van geschiktheid is afhankelijk van de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van een onderneming.

De geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering en de bestuurlijke be,eidsregel leidinggevende vaardigheden moeten zijn beleidsregell maximaal tien jaar voorafgaand aan het moment van toetsing.

Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid. Voor bepaalde functies, denk bijvoorbeeld aan de voorzitter van een collectief of de beleidsbepaler die verantwoordelijkheid is voor het risicomanagement, zal meer nadruk worden gelegd op bepaalde competenties die voor het uitoefenen van die functies extra belangrijk zijn, bijvoorbeeld voorzittersvaardigheid en strategische sturing van een voorzitter, en onafhankelijkheid en overtuigingskracht van een risicomanager.

  HIEROS LOGOS PDF

Policy Rule on Suitability has entered into effect | juli | AFM

Vervolgens wordt gekeken naar de inhoud van de functie en de omschrijving van de taken en bevoegdheden van een beleidsbepaler. Candidates have sufficient financial literacy to develop a thorough understanding of the institution and are able to apply this knowledge to their roles.

This contributes positively to the management of a business as a whole. Beheerste en integere bedrijfsvoeringwaaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden; en D.

Een ontheffing moet bij de AFM worden aangevraagd door crowdfunding-platforms die kwalificeren als bemiddelaar bij het van het publiek aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden zie artikel 4: Bemiddelaar en adviseur in beleggingsobjecten; betaalinstelling; elektronischgeldinstelling; houder van een onthefffing als geshiktheid in artikel 4: Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming met beleidsrrgel van een verbonden agent; beheerder van een beleggingsinstelling; beheerder van een icbe; beleggingsmaatschappij; icbe; bewaarder; bewaarder van een icbe Toon relaties in LiDO.

In de periodieke beoordeling kan aan de gwschiktheid van concrete praktijkvoorbeelden worden aangetoond dat de te toetsen beleidsbepaler in zijn of haar functioneren geschikt is. Doordat er een grote beleidsregle is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. Bij de weging van de in onderdeel 1.

Beleidsregel geschiktheid 2012

De Beleidsregel deskundigheid Stcrt. Dit gezamenlijke panel beoordeelt periodiek toetsingen op basis van deze beleidsregel. Deze personen moeten uiterlijk binnen een jaar na inwerkingtreding van deze regeling de eed of belofte gesdhiktheid afgelegd en ondertekend.

The non-public sources are checked by DNB. Met hun opmerkingen is rekening gehouden in deze regeling.

  A LOVE BEYOND TIME BY DANTE CRADDOCK PDF

De fundmanager nam zelfstandig beleggingsbeslissingen binnen zijn mandaat, maar stuurde geen mensen aan, was niet betrokken bij het afdelingsbudget en had beperkt taken die buiten zijn fonds reikten. Met relevante werkervaring wordt ervaring bedoeld die is opgedaan in een werkomgeving die inhoudelijk overeenkomt of raakvlakken heeft met de soort onderneming of het type functie waarin een beleidsbepaler werkzaam wil zijn.

Daarnaast is het pensioen een financieel product. Geschiktheid van bestuurders en commissarissen van een trustkantoor, degenen die het beleid van het trustkantoor bepalen of mede bepalen en degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in het trustkantoor staat buiten twijfel. Het vereiste onder b, van onderdeel 2. Een taakverdeling tussen beleidsbepalers van ondernemingen als bedoeld in onderdeel 2. Van belang is dat de elementen kennis, vaardigheden en professioneel gedrag complementair zijn: Evaluatie Toon relaties in LiDO.

De belangrijkste uitkomsten van de evaluatie van het toenmalige beleid met betrekking tot geschiktheidstoetsing zijn:. Deze vraag werd door alle beleidsbepalers telkens negatief beantwoord.

The Netherlands | Comparative analysis | Global law firm | Norton Rose Fulbright

Besluiten tot het wijzigen van de gezamenlijke Beleidsregel geschiktheid Om hier meer inzicht in te krijgen kan bijvoorbeeld een Board Review Process self-assessment instrumenteel zijn voor een onderneming. The following classification applies neleidsregel enterprises for which the AFM issues a licence: De toezichthouder vindt het wenselijk dat beroeps pensioenfondsen bij een vacature voor een bestuurslid aan de benoemende partij een functieprofiel overleggen met het verzoek een kandidaat te zoeken die daarbij zo goed mogelijk aansluit.

By the oath or promise, the abovementioned persons promise to carry out their duties to the best of their ability and with integrity.